மனச்சோர்வைக் கடக்க உதவும் 5 வகையான ஆண்டிடிரஸன்ட் மருந்துகள்

மற்ற மனநோய்களைப் போல, மனச்சோர்வு என்பது ஒரு சாதாரண நிலை அல்ல. மனச்சோர்வினால் கண்டறியப்பட்டவர்கள் உடனடியாக மருந்து உட்கொள்வது உட்பட சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும். மனச்சோர்வுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான மருந்துகள் ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மனச்சோர்வு என்பது ஒரு பொதுவான கோளாறு ஆகும், இது முக்கியமான இரசாயனங்கள் மற்றும் மூளையின் செயல்பாட்டின் ஏற்றத்தாழ்வை தூண்டுகிறது. இந்த செயலிழப்பை சரி செய்ய மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மனச்சோர்வு சிகிச்சைக்கு பல வகையான மனச்சோர்வு மருந்துகள்

நரம்பியக்கடத்திகள், மூளையில் சமிக்ஞைகளை எடுத்துச் செல்வதற்கு முக்கியமான இரசாயனங்கள் ஆகியவற்றைப் பாதிப்பதன் மூலம் மனச்சோர்வு சிகிச்சைக்கான ஆண்டிடிரஸன்ட்கள் செயல்படுகின்றன. நரம்பியக்கடத்திகள் அல்லது இரசாயன தூதுவர்களும் ஒழுங்குபடுத்த வேலை செய்கின்றன மனநிலை, பசி, பாலியல் ஆசை மற்றும் இன்பம். நரம்பியக்கடத்திகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள், அதாவது செரோடோனின், நோர்பைன்ப்ரைன் மற்றும் டோபமைன். மனச்சோர்வு உள்ளவர்களுக்கு நரம்பியக்கடத்திகளின் அளவு குறைவாக இருக்கும்.மனச்சோர்வு உள்ளவர்களுக்கு நரம்பியக்கடத்திகளின் அளவு குறைவாக இருக்கும். ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் மூளையில் இந்த நரம்பியக்கடத்திகளை அதிகரிக்க வேலை செய்கிறது. மனச்சோர்வு சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக சில வகையான ஆண்டிடிரஸன்ட்கள் இங்கே உள்ளன.

1. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செரோடோனின் மறுபயன்பாட்டு தடுப்பான்கள் (SSRIகள்)

தடுப்பு ஆண்டிடிரஸன் மருந்துகளின் வகைகள் மீண்டும் பெறுதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செரோடோனின் (எஸ்எஸ்ஆர்ஐ) மறுஉருவாக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது (மீண்டும் பெறுதல்) நரம்பு செல்கள் மூலம் செரோடோனின் நரம்பியக்கடத்தி. அந்த வழியில், செரோடோனின் அளவுகள் அதிகரிக்கலாம், மேலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். SSRI கள் ஒரு புதிய வகை ஆண்டிடிரஸன்ட் ஆகும், இவை முதலில் 1970 களில் உருவாக்கப்பட்டன. SSRI ஆண்டிடிரஸன் மருந்துகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள், அதாவது:
 • ஃப்ளூக்செடின்
 • பராக்ஸெடின்
 • விலாசோடன்
 • சிட்டோபிராம்
 • ஃபுவோக்சமைன்
 • எஸ்சிடலோபிராம்
 • செர்ட்ராலைன்

2. செரோடோனின் மற்றும் நோர்பைன்ப்ரைன் ரீஅப்டேக் தடுப்பான்கள் (SNRIகள்)

SSRI களைப் போலவே, தடுப்பு ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் மீண்டும் பெறுதல் செரோடோனின் மற்றும் நோர்பைன்ப்ரைன் (SNRI) ஆகியவை நரம்பு செல்கள் மூலம் நோர்பைன்ப்ரைன் மற்றும் செரோடோனின் மறுஉருவாக்கம் செய்வதைத் தடுக்கின்றன. எனவே, இந்த ஆண்டிடிரஸன் மருந்தை உட்கொள்வதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர் குணமடைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செரோடோனின் அளவுகளுடன் சேர்ந்து நோர்பைன்ப்ரைன் அளவை அதிகரிப்பது, சைக்கோமோட்டார் ரிடார்டேஷன் (இயக்கம் மற்றும் உடல் சிந்தனையின் பலவீனமான வளர்ச்சி) உள்ளவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். SNRI களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் வென்லாஃபாக்சின், வுலோக்செடின், டெஸ்வென்லாஃபாக்சின், மில்னாசிபிரான், லெவோமில்னாசிபிரான்.

3. டிரைசைக்ளிக் ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் (TCAs)

ட்ரைசைக்ளிக் ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் (டிசிஏக்கள்) ஒரு பழைய வகை மன அழுத்த மருந்துகளாகும், மேலும் இது முதன்முதலில் 1950களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அணுக்களின் மூன்று ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட வளையங்களைக் கொண்ட அதன் இரசாயன அமைப்புக்கு மருந்து பெயரிடப்பட்டது. நரம்பு செல்களில் செரோடோனின் மற்றும் நோர்பைன்ப்ரைன் உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுப்பதன் மூலம் டிசிஏக்கள் செயல்படுகின்றன. டிசிஏக்கள் அசிடைல்கொலின் எனப்படும் மற்றொரு நரம்பியக்கடத்தியின் உறிஞ்சுதலையும் தடுக்கிறது (எலும்பு தசை இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது). மனச்சோர்வு சிகிச்சையாக டிசிஏ ஆண்டிடிரஸன்ட் மருந்துகளுக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. இவற்றில் சில அமிட்ரிப்டைலைன், டெசிபிரமைன், அமோக்சபைன் மற்றும் க்ளோமிபிரமைன் ஆகியவை அடங்கும்.

4. மோனோஅமைன் ஆக்சிடேஸ் தடுப்பான்கள் (MAOIs)

மோனோஅமைன் ஆக்சிடேஸ்-தடுக்கும் ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ், மனச்சோர்வு சிகிச்சைக்காக உருவாக்கப்பட்ட முதல் வகை மருந்துகளாகும். இந்த வகை ஆண்டிடிரஸன் மருந்து முதன்முதலில் 1950 களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மோனோஅமைன் ஆக்சிடேஸ் எனப்படும் நொதியின் செயல்பாட்டைத் தடுப்பதன் மூலம் MAOIகள் செயல்படுகின்றன. இந்த நொதியின் செயல்பாட்டைத் தடுப்பதன் மூலம், நரம்பியக்கடத்திகளின் அளவு அதிகரிக்கலாம், இது மனநிலையை மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

5. வித்தியாசமான மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள்

இயல்பற்ற ஆண்டிடிரஸன்ஸை ஒரு வகை மன அழுத்த மருந்துகளாகக் கருதலாம், இது இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த குழு மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வகைகளில் ஒன்றிற்குள் வராது. பரவலாகப் பேசினால், வித்தியாசமான மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் செரோடோனின், நோர்பைன்ப்ரைன் மற்றும் டோபமைன் அளவுகளை தனிப்பட்ட வழிகளில் அதிகரிக்கின்றன. வித்தியாசமான மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:
 • புப்ரோபியன், இது டோபமைன் உறிஞ்சுதலின் தடுப்பானாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டிடிரஸன்ட் மனச்சோர்வு, பருவகால பாதிப்புக் கோளாறு மற்றும் புகைபிடிப்பதை நிறுத்த விரும்பும் மக்களுக்கு உதவ பயன்படுகிறது.
 • மிர்டாசாபின், இது பெரும் மனச்சோர்வுக்குப் பயன்படுகிறது. இந்த மருந்து மூளையில் மன அழுத்த ஹார்மோன் எபிநெஃப்ரின் (அட்ரினலின்) ஏற்பிகளைத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.
 • ட்ராசோடோன் மற்றும் வோர்டியோக்செடின். இந்த இரண்டு மருந்துகளும் பெரிய மனச்சோர்வு சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டும் செரோடோனின் உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கும் ஆண்டிடிரஸன்ட்கள் மற்றும் அட்ரினெர்ஜிக் ஏற்பிகளைத் தடுக்கின்றன.
மனச்சோர்வைத் தவிர, கவலைக் கோளாறுகள், விஷயங்களைப் பற்றிய அதிகப்படியான பயம் மற்றும் பிந்தைய மனஉளைச்சல் (PTSD) போன்ற பல நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க ஆண்டிடிரஸன்ஸையும் பயன்படுத்தலாம். அப்படியிருந்தும், இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு மருத்துவரின் பரிந்துரை தேவை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

மனச்சோர்வு சிகிச்சைக்கான ஆண்டிடிரஸன் மருந்துகளின் அபாயங்கள் மற்றும் பக்க விளைவுகள்

ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் சில நேரங்களில் மற்ற மருந்துகளுடன் இணைந்து, பல்வேறு மனநல கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில், செரோடோனெர்ஜிக் மருந்துகளின் ஒருங்கிணைந்த பயன்பாடு செரோடோனின் நோய்க்குறிக்கு வழிவகுக்கும். செரோடோனின் சிண்ட்ரோம் என்பது செரோடோனின் நச்சுத் திரட்சியாகும், இது உடல் மற்றும் உளவியல் சீர்குலைவுகளைத் தூண்டும் மற்றும் ஆபத்தானது. செரோடோனின் நோய்க்குறியின் சில பொதுவான அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:
 • தசை இழுப்பு
 • வியர்வை
 • நடுக்கம்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • அதிக காய்ச்சல்
 • வலிப்புத்தாக்கங்கள்
 • ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு
 • மயக்கம்
மனச்சோர்வு மருந்துகளை உட்கொள்வது இன்னும் அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது, எனவே அவற்றின் பயன்பாடு மருத்துவரால் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். இதைத் தவிர்க்க, பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகள், ஓவர்-தி-கவுண்டர் மருந்துகள், ஊட்டச்சத்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் அல்லது மூலிகை வைத்தியம் உட்பட நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து மருந்துகளையும் எப்போதும் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.

ஹெல்திக்யூவின் குறிப்புகள்

மனச்சோர்வு சிகிச்சைக்கான ஆண்டிடிரஸன் மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆண்டிடிரஸன் நன்மைகளின் தோற்றம் பொதுவாக எட்டு வாரங்கள் வரை ஆகும். இந்த நேரத்தில், முதலில் உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசாமல் உங்கள் அளவை நிறுத்தவோ, குறைக்கவோ அல்லது அதிகரிக்கவோ கூடாது. திடீரென்று நிறுத்துவது எரிச்சலூட்டும் திரும்பப் பெறுதல் அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும், மேலும் அடிக்கடி உங்களை பலவீனப்படுத்துகிறது. குமட்டல், வாந்தி, நடுக்கம், கனவுகள், தலைச்சுற்றல், மனச்சோர்வு மற்றும் வலிப்பு உணர்வுகளை அனுபவிக்கும் திறன் உங்களுக்கு உள்ளது.